Vedtekter

§ 1 Formål
§ 2 Medlemsskap
§ 3 Årsmøtet
§ 4 Styrets oppgaver
§ 5 Økonomi
§ 6 Endring av vedtektene
§ 7 Oppløsning

 

§ 1  FORMÅL

Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) er et frittstående fellesråd for barne- og ungdomsorganisasjonene i Troms fylke. Troms barne- og ungdomsråd skal arbeide for at barn- og unges interesser blir ivaretatt av organisasjonene – og av det offentlige.

§ 2  MEDLEMSKAP

2.1  Medlemmer

Som medlemsorganisasjoner kan opptas alle frivillige og demokratisk oppbygde krets-, distrikts-, regions- og/eller fylkesorganisasjoner som driver aktivt med barne- og ungdomsarbeid i fylket og hvor størstedelen av medlemmene er 26 år eller yngre. Medlemskapet i organisasjonene må være individuelt.

Andre organisasjoner kan opptas som medlemmer dersom de gjennom egne utvalg driver barne- og ungdomsarbeid.

Samiske organisasjoner som driver aktivt med barne- og ungdomsarbeid og som ikke fyller kravet om krets-, distrikts-, regions- eller fylkesledd, kan opptas som medlem.

Barne- og ungdomsorganisasjoner som ønsker medlemskap må søke skriftlig til barne- og ungdomsrådet på eget skjema.

Organisasjoner som arbeider for å ivareta medlemmenes økonomiske og/eller yrkesmessige interesser kan ikke tas opp som medlemmer.

Organisasjoner som faller utenfor disse retningslinjene kan med styrets samtykke delta i andre fellestiltak.

2.2 Medlemsskap

Alle organisasjoner som vil være medlemmer av TROBUR, må søke skriftlig om dette hvert år. Dette skal gjøres ved at organisasjonene fyller ut og sender inn et søknadsskjema.

Søknadsskjemaet skal være TROBUR i hende innen 1.mars. Organisasjoner som ikke har sendt inn søknadsskjema har ikke stemme- eller forslagsrett under årsmøtet.

§ 3 ÅRSMØTE

 

Årsmøtet er Troms barne- og ungdomsråds øverste myndighet, og avholdes en gang i året, innen utgangen av april.

3.1 Innkalling

Melding om tid og sted for årsmøte skal sendes til medlemsorganisasjonene senest tre måneder før årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet i ordinært årsmøte må være styret i hende minst seks uker før årsmøtet.

Saksliste og innkomne forslag skal sendes medlemsorganisasjonene senest fire uker før årsmøtet.

Ekstraordinære årsmøter til drøfting av spesielle saker skal holdes når styret eller halvparten av medlemsorganisasjonene ønsker det.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje med fire ukers varsel.

3.2 Sammensetning

Årsmøtet består av representanter fra medlemsorganisasjonene i TROBUR. Organisasjonene oppfordres til å sende representanter under 26 år. Antall representanter med fulle rettigheter fra hver organisasjon fastsettes på følgende måte:

Medlemsorganisasjonene som har under 500 medlemmer kan sende 2 representanter til årsmøtet. Organisasjoner med 500-1000 medlemmer kan sende 4 representanter til årsmøtet. Organisasjoner med mer enn 1000 medlemmer kan sende 6 representanter, og for hver nye 1000 medlemmer kan organisasjonene sende 2 representanter.

Antall medlemmer forstås som individuelle betalende medlemmer under 26 år.

Følgende har forslag- og talerett, men ikke stemmerett.

 • Styret i TROBUR
 • Ansatt i TROBUR

Følgende har talerett, men ikke stemme- eller forslagsrett.

 • Troms fylkeskommune

 

3.3  Årsmøtets oppgaver

Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste.

Valg av møteleder, referent, tellekorps og underskriftskomite.

Behandle

 • årsmelding
 • regnskap
 • handlingsplan
 • budsjett
 • innkomne saker
 • valg

Årsmøtet velger:

 • Styret (består av leder, fire styremedlemmer og tre varamedlemmer)
 • Valgkomite (består av tre medlemmer og ett varamedlem)
 • Kontrollkomite (bestående av tre personer)

Årsmøtet skal velge leder for et år av gangen og to styremedlemmer skal velges for to år av gangen.

Valgkomite og alle varamedlemmer velges for et år av gangen.

Ved valg etterstrebes; en likelig kjønnsmessig fordeling og representanter fra et bredt spekter av barne og ungdomsorganisasjoner til TROBURs styre.

Valgbare er de organisasjoner som er medlemmer av TROBUR. Ingen organisasjon kan sitte med mer enn en representant i styret. Styrets medlemmer bør være under 26 år.

§ 4 STYRETS OPPGAVER

Konstituering

Iverksette årsmøtevedtak og oppfølging av handlingsplan

Drive informasjons- og opplysningsvirksomhet.

Uttale seg i saker som er viktig for barn og ungdom.

Forberede og arrangere årsmøtet i henhold til vedtekter.

Styret har arbeidsgiveransvar overfor ansatt, samt ansvar for utarbeidelse av stillingsinstruks.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet får leder dobbeltstemme.

§ 5 ØKONOMI

Det forutsettes at rådets driftsutgifter dekkes av Troms fylkeskommune. TROBUR er regnskapspliktig og skal ha autorisert revisor.

§ 6 ENDRING AV VEDTEKTENE

Endring av vedtektene kan bare gjøres av årsmøtet, og krever minst 2/3 flertall. Vedtektsendringer må meldes til styret innen seks uker før årsmøtet, og være organisasjonene i hende fire uker før årsmøtet.

§ 7 OPPLØSNING

Oppløsning av Troms barne- og ungdomsråd må vedtas av to på hverandre følgende ordinære årsmøter, og må ha minst 2/3 flertall. Begrunnet forslag om oppløsning må være alle medlemsorganisasjonene i hende minst to måneder før det første av disse ordinære årsmøtene.

Ved oppløsning av TROBUR skal, når all gjeld er betalt, midlene betales ut til TROBURs medlemsorganisasjoner. Organisasjonene må være stønadsberegiet. Midlene skal da fordeles mellom organisasjonene etter antall medlemmer. Til grunn legges antall betalende medlemmer som er 26 år eller yngre. Det tas utgangspunkt i antall pr 31.12 foregående år.

Vedtektene ble godkjent ved konstituerende årsmøte 25.april 1998. Det ble vedtatt endringer i vedtektene ved årsmøtet 8. april 2000 og ved årsmøtet 21. april 2007.