Retningslinjer for aktivitetsstøtte

Aktivitetsstøtte betales ut en gang i året, og beregnes på bakgrunn av dokumentert egenaktivitet i året før tildelingsåret. Aktivitetsstøtten gjelder for ett kalenderår, 01.01– 31.12.

Siste frist for rapportering er 1.februar påfølgende år. TROBUR oppfordrer om at det søkes etter hvert arrangement slik at de kan behandles fortløpende.

Tilskuddet kan gis til organisasjoner som er berettiget til grunntilskudd.

Aktivitetsstøtte gis for deltakere fra Troms til lederkurs, konferanser, leirer og samlinger som er åpne/tilrettelagt for deltaking fra hele fylket eller større deler av fylket.

Poengutregning
Et arrangement må tilsvare minst 5 timer per dag, og et tiltak får ikke støtte til mer enn 6 dager. Kurs/samling fra fredag kveld til søndag middag regnes som 2 døgn (dager).

Hvert tiltak får beregnet poeng per deltakerdag. Det gis 1 poeng per deltakerdag for tiltak rettet mot barn og unge. For instruktør- og lederkurs gis det 1,5 poeng per deltakerdag. Maks tilskudd pr. arrangement økes tilsvarende. Deltakere over 26 år får halv poengsum. Poeng tildeles kun for 1 deltaker over 26 år, per påbegynte 10 deltakere under 26 år. Aldersgrensen tar utgangspunkt i fødselsåret.

For arrangementer der målgruppen er barn i alderen 10 år og yngre gis det støtte for kortere arrangementer, men poengtildelingen for arrangementet reduseres da tilsvarende i prosent.

Man kan maksimalt oppnå 50 poeng for tiltak som varer 1 dag, 100 poeng for tiltak som varer i inntil 3 dager, og 200 poeng for tiltak med lenger varighet.

TROBUR vil fordele støtten ut fra hvor stor andel av poengene de ulike organisasjonene har fått.

Unntak
Ved integrering av funksjonshemmede heves støttesatsen per deltakerdag til det doble. Maks tilskudd per arrangement økes tilvarende.

For arrangementer med deltakere fra Svalbard gis det ekstra tilskudd. Det gis 5 poeng per deltaker, per arrangement, for inntil to deltakere når reise for Svalbarddeltakerne er dekket over arrangementsbudsjettet.

Deltakende gjester fra øvrige nordiske land gis støtte som om de var fra Troms. Det blir ikke gitt støtte til organisasjoner som har kommersielle aktiviteter som sin hovedaktivitet.

Det gis ikke tilskudd til årsmøter/styremøter.

Rapportering
Avviklet tiltak rapporteres på spesielt skjema. Det anbefales at dette sendes inn fortløpende. Av rapport må følgende opplysninger framgå/vedlegges: – arrangør – innbydelse/program med angivelse av tid/sted og varighet – deltakerliste med spesifisering av fødselsdato eller alder.

TROBUR kan kreve ytterligere dokumentasjon eller regnskap i forbindelse med aktivitetsstøtten.

Nye organisasjoner kan det første året de er støtteberettiget gis aktivitetsstøtte etter et poengestimat beregnet av TROBUR.

Arrangementsskjema skal sendes inn innen tre måneder etter avholdt arrangement. Endelig frist for innsending av arrangementsskjema settes til 1. februar påfølgende år.

Organisasjoner som allerede mottar støtte gjennom en annen fylkeskommunal støtteordning er ikke støtteberettiget.

Link til skjema