Vedtekter

Kapittel 1        Formål
Kapittel 2        Medlemskap
Kapittel 3        Årsmøte
Kapittel 4        Styret
Kapittel 5        Økonomi
Kapittel 6        Støtteordninger
Kapittel  7       Endring av vedtekene
Kapittel 8        Oppløsning

 

Kapittel 1        Formål

§1-1 Formål
Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) er et frittstående fellesråd for barne- og ungdomsorganisasjonene i Troms fylke. Troms barne- og ungdomsråd skal arbeide for at barn- og unges interesser blir ivaretatt av organisasjonene – og av det offentlige.

 

Kapittel 2 – MEDLEMSKAP

§ 2.1  Medlemmer
Organisasjoner med underliggende ledd som fyller følgende kriterier kan søke om medlemskap:

 1. Frivillige krets, regions, eller fylkesorganisasjoner som driver med barne og ungdomsarbeid i fylket
 2. Har et demokratisk valgt styre
 3. Utarbeider eget regnskap
 4. Mesteparten av medlemmene er under 26 år

Organisasjoner med begrenset rekrutteringsgrunnlag kan opptas som medlemmer. Søknad om medlemskap vil behandles i TROBURs styre. I slike tilfeller kan styret be om tilleggsdokumentasjon. Styrets beslutning kan ankes til årsmøtet

Samiske og kvenske organisasjoner som driver aktivt med barne- og ungdomsarbeid og som ikke fyller kravet om krets-, regions- eller fylkesledd, kan opptas som medlem.

Organisasjoner som arbeider for å ivareta medlemmenes økonomiske og/eller yrkesmessige interesser kan ikke tas opp som medlemmer.

§ 2-2 Medlemsskap
Alle organisasjoner som vil være medlemmer av TROBUR, må søke skriftlig om dette hvert år. Dette skal gjøres ved at organisasjonene fyller ut og sender inn eget søknadsskjema.

Søknadsskjemaet skal være TROBUR i hende innen 1.mars i søknadsåret.

Kapittel 3 – ÅRSMØTE

§ 3-1 Årsmøtets myndighet
Årsmøtet er Troms barne- og ungdomsråds øverste myndighet, og avholdes en gang i året, innen utgangen av april.
3.1    Innkalling
Årsmøtet innkalles av styret med minst to måneders varsel. Saker som ønskes behandlet i ordinært årsmøte må være styret i hende minst to uker før årsmøtet.

Saksliste og innkomne forslag skal sendes medlemsorganisasjonene senest en uke før årsmøtet.

§ 3-2 Sammensetning
Årsmøtet består av delegater fra medlemsorganisasjonene i TROBUR. Organisasjonene oppfordres til å sende delegater under 26 år.

Antall delegater med forslags-, tale og stemmerett fra hver organisasjon tar utgangspunkt fra antall medlemmer i medlemsorganisasjonen.
Fordelingen er som følger:

 • Mindre enn 500 medlemmer: 2 delegater
 • 500-1000 medlemmer: 4 delegater
 • Mer enn 1000 medlemmer: 6 delegater, med 2 ekstra delegatplasser per 1000 påfølgende medlemmer

Medlemmer forstås som individuelle betalende medlemmer under 26 år.

Følgende har forslag- og talerett, men ikke stemmerett.

 • Ansatte i TROBUR

Følgende har talerett, men ikke stemme- eller forslagsrett.

 • Troms fylkeskommune
§ 3-3  Årsmøtets oppgaver

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

 • Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste
 • Valg av møteleder, referent, tellekorps og underskriftskomite.
 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Handlingsplan
 • Budsjett
 • Innkomne saker
 • Valg av;
   • Leder
   • To styremedlemmer
   • To varamedlemmer
   • Valgkomite bestående av tre medlemmer og et varamedlem
   • Kontrollkomite bestående av tre medlemmer

Med unntak av styremedlemmene, velges alle for et år av gangen.
Styremedlemmene velges for 2 år av gangen, slik at det totalt er 4 styremedlemmer.

Ved valg etterstrebes en lik kjønnsmessig fordeling og representanter fra et bredt spekter av barne og ungdomsorganisasjoner til TROBURs styre.

Valgbare er personer fra medlemsorganisasjonene i TROBUR. Ingen organisasjon kan sitte med mer enn en representant i styret. Styrets medlemmer bør være under 26 år.

§ 3-4 – Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinære årsmøter skal holdes når styret eller halvparten av medlemsorganisasjonene ønsker det.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje med minst fire ukers varsel.

Kun saker i utsendt saksliste kan behandles på det ekstraordinære årsmøtet

Kapittel 4 – STYRET

§ 4-1 Styrets sammensetning
Styret består av de årsmøtevalgte medlemmene. Styret har ansvaret for å følge opp årsmøtevedtak og handlingsplanen. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet får leder dobbeltstemme.
§ 4-2 Varamedlemmenes møterett
Varamedlemmene har møterett i alle styremøter, og trer inn som fullverdig medlem i tilfelle et ordinært styremedlem ikke møter.
§ 4-3 Ansatte
Styret ansetter og har arbeidsgiveransvar for daglig leder

Kapittel 5 – ØKONOMI

§ 5-1 Driftsutgifter
Det er en forutsetning at rådets driftsutgifter dekkes av Troms fylkeskommune. 
§ 5-2 Revisjon
TROBUR er regnskapspliktig og skal ha autorisert revisor.

Kapittel 6 – Støtteordninger

§ 6-1 Grunnstøtte
Grunnstøtte er et driftstilskudd som gis for at medlemmene skal kunne drive sin virksomhet. Støtten tildeles etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet.
§ 6-2 Aktivitetsstøtte
Aktivitetsstøtte gis til medlemmene for å støtte opp om konkrete aktiviteter. Den betales ut etterskuddsvis en gang i året. Støtten tildeles etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet.
§ 6-3 Særskilt støtte
Støtte til særskilte tiltak gis for å støtte opp om medlemsorganisasjonenes tiltak som faller utenfor kriteriene for grunnstøtte og aktivitetsstøtte. Støtten tildeles etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet.
§ 6-4 Behandling av søknader
Det er styret som godkjenner alle innkomne søknader, etter forslag fra daglig leder.

Kapittel  7 – ENDRING AV VEDTEKTENE

§ 7-1 Endring av vedtekter
Det er kun årsmøtet som kan vedta vedtektsendringer. En endring krever minst 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer må meldes til styret innen to uker før årsmøtet, og være organisasjonene i hende minst en uke før årsmøtet.

Kapittel 8 – OPPLØSNING

§ 8-1 Oppløsning
Oppløsning av Troms barne- og ungdomsråd må vedtas med minst 2/3 flertall av to påfølgende årsmøter, med minst en måneds mellomrom. Begrunnet forslag om oppløsning må være alle medlemsorganisasjonene i hende minst to måneder før det første av disse årsmøtene.

Ved oppløsning av TROBUR skal, når all gjeld er betalt, midlene betales ut til TROBURs medlemsorganisasjoner på det tidspunktet oppløsningen blir endelig vedtatt. Midlene skal da fordeles mellom organisasjonene etter antall medlemmer. Til grunn legges antall betalende medlemmer som er 26 år eller yngre. Det tas utgangspunkt i antall pr 31.12 foregående år.

Arkivet overlates Troms Fylkeskommune.

 

Vedtektene ble godkjent ved konstituerende årsmøte 25.april 1998. Det ble vedtatt endringer i vedtektene ved årsmøtet 8. april 2000,  årsmøtet 21. april 2007 og årsmøtet 4.april 2019