Støtteordninger

TROBUR har tre støtteordninger; grunnstøtte, aktivitetsstøtte og støtte til særskilte tiltak.

Grunnstøtte gis på bakgrunn av antall lokallag, og utbetales en gang i året. Du kan søke om grunnstøtte samtidig som du søker medlemskap i TROBUR. Medlemskap må søkes om hvert år. Siste frist for å søke om medlemskap er 1.mars hvert år.

Aktivitetsstøtte gis på bakgrunn av gjennomførte aktiviteter, og utbetales etterskuddsvis en gang i året. Søker må ha vært medlem i TROBUR det året det søkes aktivitetsstøtte for. Siste frist for å sende inn søknad er 1. februar påfølgende år.

Støtte til særskilte tiltak gis til tiltak som er ment som engangskostnader til prosjekt, investeringer eller andre tiltak en organisasjon gjennomfører og har løpende søknadsfrist.

Grunnstøtte

Retningslinjer grunnstøtte
Søknadsskjema for grunnstøtte og medlemskap
Digitalt søknadsskjema

Aktivitetsstøtte

Med bakgrunn i Covid-19, har styret i samråd med årsmøtet kommet fram til følgende anbefaling: Organisasjonene sender inn søknader som vanlig, og oppfordres til å sende inn søknadene også for de arrangementene som ble avlyst som følge av pandemien. Styret vil så ta en vurdering når man får en bedre oversikt over utfallene av de avlyste arrangementene.

Retningslinjer aktivitetsstøtte
Søknadsskjema for aktivitetsstøtte
Digitalt søknadsskjema

Dersom organisasjonen har mange arrangement det skal søkes støtte om samtidig, kan følgende dokumenter lastes ned og benyttes:
Egenerklæringsskjema
Excel-fil for flere arrangement

Støtte til særskilte tiltak

Retningslinjer særskilte tiltak
Digitalt søknadsskjema